Created with WebWave CMS

Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Spośród zmian w Prawie farmaceutycznym, które wprowadza ustawa o zawodzie farmaceuty należy wskazać w szczególności:

  • określenie minimalnych norm zatrudnienia w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej (art. 87a u.p.f.),

  • zakaz łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej i Osoby Wykwalifikowanej (art. 88 ust. 1a u.p.f.),

  • zakaz sprawowania funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece (art. 88 ust. 1b u.p.f.),

  • możliwość łączenia funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej albo dwóch działach farmacji szpitalnej wyłącznie po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydawanej w drodze decyzji (art. 88 ust. 1c i 1d u.p.f.),

  • obowiązki informacyjne podmiotu prowadzącego aptekę związanych ze zmianą kierownika apteki i trybu milczącego załatwienia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosku o zmianę kierownika apteki (art. 88 ust. 2c – 2h u.p.f.),

  • zakres zadań kierownika apteki (art. 88 ust. 5 pkt 1-17 u.p.f.),

  • receptę kontynuowaną (art. 96 ust. 3a u.p.f.),

  • podstawę do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki z uwagi na naruszenie przepisu art. 35 ust. 2 ustawy o zawodzie farmaceuty, tj. dotyczącego autonomii aptekarza (art. 103 ust. 2 pkt 10 u.p.f.),

  • podstawę do unieruchomienia apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej w przypadku stwierdzenia uniemożliwienia realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (art. 120 ust. 2a u.p.f.).

03/10/19

powrót do strony głównej