Obowiązkowe zmiany w aptekach od 1.09.2022

Pomieszczenia

Poszanowanie intymności i godności pacjenta Jednym z istotnych warunków, który się nie zmieni, a o którym należy pamiętać przygotowując takie pomieszczenie jest to, że musi ono gwarantować pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności. Dlatego też ma być wydzielonym pomieszczeniem, a nie miejscem prowizorycznym, w którym pacjent czuje się niekomfortowo.Utylizacja odpadów medycznych. Obowiązek utylizacji odpadów medycznych będzie również niezmienny dla apteki, która prowadzi szczepienia lub badania diagnostyczne (paragraf 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki). Oznacza to, że apteka jest zobowiązana do:

  • przechowywania odpadów w odpowiedniej temperaturze w dedykowanej lodówce,
  • przechowywania odpadów w pojemnikach właściwych do przechowywania każdego ich typu (zakaźne, niezakaźne, ostre i nieostre),
  • podpisania umowy ze specjalistyczną firmą odbierającą odpady medyczne,
  • zapewnienia odbioru odpadów medycznych co max. 72h (lub 30 dni dla odpadów przechowywanych w osobnej lodówce, poniżej 10°C),
  • aktualizacji w BDO.

Procedury

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty wprowadziła obowiązek zapewnienia prawidłowego wykonywania procedur obowiązujących w aptece. Zapis ten ma na celu uregulowanie wszelkich czynności fachowych oraz tych mających wpływ na wykonywanie ustawowych zadań apteki. Wdrożenie nowych usług w aptece w sposób naturalny wiąże się więc z koniecznością stworzenia, wdrożenia oraz przestrzegania nowych procedur przez cały zespół apteczny. Ustawodawca nie podaje szczegółowej listy procedur, jednak wskazuje wprost kilka sytuacji, w których procedura jest niezbędna i są to:1. Pisemna procedura określająca sposób dostępu i korzystania z pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego, wykorzystywanego czasowo jako pokój opieki farmaceutycznej.

Określa to paragraf 6 ust. 5 pkt 2 lit b rozporządzenia ws. szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.Analogiczne wymaganie dotyczy również przypadków:

  • Wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 w komorze przyjęć
  • Wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 bezpośrednio w izbie ekspedycyjnej

Personel

Wśród personelu aptecznego jedyną osobą uprawnioną do świadczenia usług opieki farmaceutycznej jest farmaceuta. Wynika to bezpośrednio z definicji zawartej w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty (art. 4 ust. 2):„Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834 i 1981), udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii […]”.Pozostałe wymagania jakie musi spełnić farmaceuta aby świadczyć usługi opieki farmaceutycznej to:

  • ważne uprawnienia do wykonywania zawodu – prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
  • w przypadku niektórych usług lub świadczeń opieki farmaceutycznej, niezbędne jest dodatkowo posiadanie ukończonych kursów.
25/04/21

powrót do strony głównej