powrót do strony głównej

16/04/21

 

katalog zadań zawodowych, które farmaceuta może świadczyć również poza apteką, mianowicie:

 • bezpośrednio na oddziale w szpitalu (chociażby prowadzenie terapii i sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi)

 • w strukturach szpitala (chociażby przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych, organizowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze)

 • w hurtowni farmaceutycznej (chociażby przyjmowanie produktów, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia)

 • w wytwórni produktów leczniczych (przykładowo uczestnictwo w wytwarzaniu i badaniu produktów leczniczych)

 • w podmiotach zajmujących się badaniami klinicznymi (przykładowo uczestniczenie w badaniach klinicznych)

 • Zgodnie z przepisami rozdziału 3 ustawy o zawodzie farmaceuty farmaceuta powinien kierować się następującymi zasadami:

 • należytej staranności, poszanowania praw pacjenta i dbałości o jego bezpieczeństwo (art. 27),

 • udzielania pełnej i przystępnej informacji w ramach opieki i usługi farmaceutycznej (art. 28),

 • zakazu prowadzenia lub uczestniczenia w reklamie produktów leczniczych skierowanej do wiadomości publicznej (art. 29),

 • autonomii aptekarza, tj. farmaceuty wykonującego zawód w aptece, punkcie aptecznym, dziale farmacji szpitalnej albo hurtowni farmaceutycznej (art. 35) – polegającej na samodzielnym podejmowaniu decyzji przez aptekarza w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się dobrem pacjenta – w tym zakresie aptekarz nie jest związany poleceniem służbowym,

 • zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem (art. 34).

Zadania Farmaceuty